www.fengshuitipsdaily.com
Friday, 20 May 2022
 
 
 
 
 

Newsletter

Advertisement

Feng Shui Tutorials

Beginner

Feng Shui World

International Feng Shui
簡体


阳宅九宫 Print
  【内六事总论】 凡在宅内之事,如门、户、房、床、鼋、井等类,总称六事,其实不止于六也。

屋以坐宫为主,六事在生气方,发人丁;在旺气方,发财禄;在死气方,不旺丁;在退气方,官事退财;在煞气方,鳏寡损丁;在冲关方,孤独退败,兼九紫到方,先主火灾牢狱。


Read more...
 
 

Copyright © 2022 fengshuitipsdaily.com