www.fengshuitipsdaily.com
Friday, 20 May 2022
 
 
 
 
 

Newsletter

Advertisement

Feng Shui Tutorials

Beginner

Feng Shui World

International Feng Shui
中華易經學會


陽宅九宮 (9 stars) Print

【內六事總論】

凡在宅內之事,如門、戶、房、床、黿、井等類,總稱六事,其實不止於六也。

屋以坐宮為主,六事在生氣方,發人丁;在旺氣方,發財祿;在死氣方,不旺丁;在退氣方,官事退財;在煞氣方,鰥寡損丁;在沖關方,孤獨退敗,兼九紫到方,先主火災牢獄。


Read more...
 
 

Copyright © 2022 fengshuitipsdaily.com